Загальна психологія: Хрестоматія

 

 

  

 

Загальна психологія: Хрестоматія

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 640 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Дане видання є першою хрестоматією з загальної психології, укладеною в Україні. Її основою є дослідження українських психологів у галузі проблем загальної психології, радянських психологів-методологів та зарубіжних дослідників, які відображені як в монографічних роботах, так і в окремих статтях. Принцип відбору матеріалу, яким керувалися укладачі, полягає не у виділенні текстів з метою охарактеризувати досягнення психологічної науки, а у виборі матеріалів, які відповідають певним темам типової програми з загальної психології і доступних для сприймання і аналізу студентами. Отже, цей навчальний посібник має доповнити існуючі підручники з загальної психології і дати можливість викладачам організовувати самостійну роботу студентів над текстами.
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Стислий зміст

Розділ І. Вступ до загальної психології
Предмет та завдання загальної психології
Розвиток психіки у філогенезі
Розділ ІІ. Психічні процеси
Чуттєве пізнання. Відчуття і сприймання
Пам’ять
Мислення
Уява
Увага
Емоції та почуття
Воля
Розділ ІІІ. Особистість у діяльності і спілкуванні
Діяльність та активність людини
Особистість та міжособові стосунки
Психологія спілкування
Розділ ІV. Індивідуально-психологічні властивості особистості